Firma

Czym jest wartość rynkowa nieruchomości?

Opłacając 2% podatek PCC od zakupu nieruchomości warto sprawdzić, czym jest wartość rynkowa nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 tekst ujedn.) ,,wartość rynkowa nieruchomości określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów”.

W przypadku, gdy sam podatnik nie określił wartości nieruchomości bądź wartość ustalona przez podatnika nie odpowiada wartości rynkowej, organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika do jej ponownego określenia (podwyższenia bądź obniżenia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do podatnika.

Jeżeli pomimo wezwania organu podatkowego podatnik nie dokona ponownego określenia wartości nieruchomości, bądź też poda wartość nieruchomości nieodpowiadającą wartości rynkowej wówczas organ podatkowy samodzielnie dokona wyceny z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy. Jeżeli wartość wskazana przez organ podatkowy będzie różnić się od wartości podanej przez podatnika o więcej niż 33% wówczas koszt wydania opinii biegłego i rzeczoznawczy spoczywają na podatniku.

Podatnicy mają jednak duże szanse na obronienie się przed dodatkowym podatkiem, jeśli wykażą, że była uzasadniona przyczyna obniżenia ceny np. niekorzystna lokalizacja nieruchomości, zły stan techniczny nieruchomości itd. Jeżeli jednak się to nie uda, wówczas podatnik zobowiązany jest dopłacić różnicę między zapłaconym już podatkiem a podatkiem faktycznie należnym - łącznie z odsetkami karnymi liczonymi od dnia zawarcia umowy.